SSDV-logga

Sanja Gavric ST-2022

ST-pris kvalitetsarbete 2022

Sanja Gavric

Utvecklad arbetsfördelning – workshiftning

Utvecklad arbetsfördelning – workshifting är ett sätt att omfördela arbetsuppgifter som en intern kompetensförsörjning och förbättringsåtgärd, för att uppnå god vård till våra patienter och samtidigt säkerställa att befintlig kompetens och resurser används på bästa sätt.Utvecklad arbetsfördelning – workshifting är ett sätt att omfördela arbetsuppgifter som en intern kompetensförsörjning och förbättringsåtgärd, för att uppnå god vård till våra patienter och samtidigt säkerställa att befintlig kompetens och resurser används på bästa sätt.

Det senaste årtiondet hade kostnadsutvecklingen i Halland varit högre än i andra regioner. Kostnadsökningen, främst inom hälso- och sjukvården, var större än ökningen av skatteintäkterna och utmaningen låg i att nå målen för hälso- och sjukvården och samtidigt ha en ekonomi i balans. Potentialen att förbättra effektiviteten var dock stor, fram-för allt vad gäller organisation och arbetssätt som stödjer patientens väg genom vården. Regionstyrelsen gav regiondirektören i uppdrag att arbeta fram en åtgärdsplan för att komma till rätta med Region Hallands kostnadsutveckling. Arbetet inleddes med en nulägesanalys där förbättringsområden identifierades. Därefter hade ett tjugotal pilotverksamheter testat nya arbetssätt, som sedan breddinfördes i hela Region Halland. Efter att en längre tid ha kritiskt granskat den egna verksamheten startades under våren 2017 på Hudmottagningen, Hallands sjukhus Halmstad, projektet ”Utvecklad arbetsfördelning”. Allt i syfte att förbättra den egna verksamheten och se till att det blir mer tid och kvalitet för patienterna. Detta genom att rätt kompetens är på rätt plats, att alla personalkategorier arbetar på toppen av sin kompetens, att få till ett stärkt teamarbete, mer effektiva arbetssätt för bättre patientflöden, jobba för en mer stimulerande arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro. 

Alla medarbetare på kliniken involverades, sekreterare, undersköterskor, sjuksköterskor, ST-läkare, specialistläkare och närmaste chef. Alla personalkategorier fick i egen grupp gå igenom allt de gör en vanlig arbetsdag, reflektera över om det verkligen är deras arbetsuppgift, behöver uppgiften överhuvudtaget fortsätta göras eller kan vi helt sluta med den, om inte kan den flyttas till annan personal-kategori och i så fall vilken. I läkargruppen gick vi även steget vidare där vi under två veckors tid gjorde tidsstudiemätningar av flertalet gemensamt utvalda arbetsmoment som vi gjorde fastän de egentligen inte ingår i vår arbetsbeskrivning, detta för att bättre åskådliggöra att man genom workshifting kan frigöra läkartider. Implementeringen av de nya rutinerna och arbetssätten gick enkelt och smidigt till i och med att förändringarna gjordes utifrån alla personalkategoriers egna kunskaper, förslag och behov vilket ökade allas delaktighet i förbättringsarbetet.och smidigt till i och med att förändringarna gjordes utifrån alla personalkategoriers egna kunskaper, förslag och behov vilket ökade allas delaktighet i förbättringsarbetet.

Vi kunde efter en tid dra slutsatserna att:

• Många arbetsuppgifter kunde göras av andra än läkare

• Många arbetsuppgifter kunde göras av andra än läkare

• Omfördelningen av arbetsuppgifterna ökade inte någon personalkategoris arbetsbelastning

• Mottagningarna effektiviserades

• Fler patienter erbjöds vård samtidigt som kvaliteten bibehölls

Sanja Gavric, Specialistläkare, Tudorklinikens hudmottagning, Halmstad                                                                 

Övergripande ST-studierektor, Hallands sjukhus Halmstad, FoU Halland

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se