SSDV-logga
  • Start
  • Svenska Dermato-Epidemiologiska Nätverket, SveDEN
  • Om SveDEN

Om SveDEN

Svenska Dermato-Epidemiologisk Nätverket (SveDEN) startade 1995. Nätverket initierades eftersom epidemiologiska metoder är viktiga forskningsverktyg och då kunskap om dessa metoder är nödvändig för att kritiskt bedöma vetenskaplig litteratur. Denna kunskap är i sig en grundförutsättning för att tillämpa evidensbaserad medicin, den kompass som hjälper oss att fatta beslut i den kliniska vardagen. Vi anser att kunskap om epidemiologisk metodik är en grundläggande färdighet som alla läkare behöver och som därför bör läras ut i grundutbildningen men även i form av fort- och efterutbildning av blivande och färdiga specialister. SveDEN har en viktig roll att fylla i denna utbildning.

Under de snart 20 år som nätverket funnits har cirka 200 av SSDVs medlemmar deltagit i någon form av aktivitet arrangerad av SveDEN. Våra återkommande aktiviteter inkluderar bland annat:

Linköping/Vadstena Workshop som kombinerar utbildning med erfarenhetsutbyte och projektdiskussioner arrangeras numera årligen.

Endagarskurser i anslutning till SSDVs årsmöten med ST-läkarna som primär målgrupp hålls beroende på efterfrågan.

Längre kurser i epidemiologi för dermato-venereologi har hittills hållits fyra gånger och vi planerar fortsatta introduktionskurser (steg 1) och fortsättningskurser (steg 2).

Projekt initierade av SveDEN har idag resulterat i flera vetenskapliga publikationer. Dessutom ger vi tips om intressanta projektidéer och startar arbetsgrupper runt olika projekt.

Alla medlemmar i SSDV har genom åren fått information om vår verksamhet genom ett nyhetsbrev som numera sprids via Forum for Nordic Dermato-Venereology.

Nätverket bygger på en lista över personer som är intresserade av att delta i våra aktiviteter och ledningen av nätverket utgörs av en styrgrupp. SveDEN kommer i det fortsatta arbetet att prioritera nätverkets långsiktiga överlevnad, en återkommande basutbildning i epidemiologi för alla blivande dermato-venereologer samt en interaktiv hemsida.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se