SSDV-logga
  • Start
  • Sektionen för Venereologi och Genital Dermatologi
  • Stadgar

Stadgar

Sektionen för Venereologi och Genital Dermatologi inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV)

Antagna vid ordinarie årsmöte 2011-01-20.

Reviderade och antagna vid ordinarie årsmöte 2022-01-28, fastställda vid årsmöte 2023-01-26.

§1. Namn

Föreningens namn är Sektionen för Venereologi och Genital Dermatologi (SVGD). SVGD är en sektion inom SSDV.

§2. Ändamål

SVGD:s ändamål är att främja och stimulera intresset för och utvecklingen inom venereologin, den genitala dermatologin och till ämnet relaterade områden. Detta skall ske genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner.

Vidare skall SVGD i samråd med SSDV verka för sluttjänster profilerade mot venereologi.

§3. Medlemskap

För medlemskap i SVGD krävs medlemskap i SSDV eller motsvarande sällskap i något av de övriga nordiska länderna och speciellt intresse för venereologi. Styrelsen kan inbjuda som medlem kollega som är medlem i annan sektion av Svenska Läkaresällskapet och som är verksam inom området venereologi. Medlem i SVGD kan för styrelsen föreslå person som uppfyller ovanstående kriterier. För styrelsepost som ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör krävs medlemskap i SSDV.

§4. Medlemsavgift

För SVGD:s medlemmar uttages en medlemsavgift vars storlek beslutas vid SVGD:s årsmöte.

§5. Medlemsmöten

Minst ett protokollfört medlemsmöte – årsmöte – hålls årligen. Beslut fattas med enkel majoritet om annat ej sägs i dessa stadgar. Röstning med fullmakt tillämpas ej. Till SVGD:s möten utfärdas kallelse minst 14 dagar i förväg. Extra årsmöte utlyses då styrelsen eller 1/3 av medlemmarna så påkallar. Årsmötet förläggs i anslutning till utbildningsdag under årets första kvartal.

Vid årsmötet skall förekomma:
a/ fråga om mötets behöriga utlysande
b/ fastställande av föredragningslista
c/ val av ordförande, sekreterare och 2 justeringsmän för årsmötet
d/ styrelsens och revisorernas berättelser, samt fråga om ansvarsfrihet
e/ val av ordförande vartannat år
f/ val av ordinarie styrelseledamöter vartannat år
g/ val av 2 revisorer
h/ behandling av motioner och andra föreliggande ärenden
i/ val av valberedning 3 personer, varav en sammankallande

§6. Verksamhetsår

Sektionens verksamhetsår är kalenderår.

§7. Styrelse

Sektionens styrelse väljs för två år i taget av årsmötet. Antalet styrelseledamöter beslutas av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. För styrelsepost som ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör krävs medlemskap i SSDV. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Styrelsen är sektionens högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Ordförande och kassör äger var för sig rätt att vara sektionens firmatecknare.

§8. Revision

Sektionens räkenskaper och protokoll granskas av årsmötet utsedda revisorer.

§9. Stadgeändring

Ändring av sektionens stadgar skall beslutas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara årsmöte.

§10. Upplösning

Beslut om upplösning fattas med ¾ majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Föreningens nettotillgångar skall då tillfalla SSDV.

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se