SSDV-logga

Stadgar

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Swedish Society for Dermatology and Venereology (SSDV)

Fastställda 2000. Reviderade vid årsmötet 2009 samt årsmötena 2013, 2014, 2016, 2019 och 2020

§ 1. Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) utgör en sammanslutning av svenska specialister i dermatologi och venereologi samt av andra för specialiteten intresserade läkare och forskare. SSDV är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS) och ingår som specialitetsförening för hud- och könssjukdomar inom Sveriges läkarförbund.

§ 2. SSDV har som uppgift att främja den svenska dermatovenereologins utveckling genom att anordna vetenskapliga möten och på andra sätt verka i specialitetens intresse.

SSDV kan arbeta dels genom möten (bl.a. vårmöte, höstmöte och regionmöten), dels i verksamhetsbaserade sektioner och intressegrupper. Ansökan om inrättande av en verksamhetsbaserad sektion eller intressegrupp skall ställas till SSDV:s ordförande och beslut fattas vid årsmöte. Sektioner utser inom sig en styrelse med eget ekonomiskt ansvar. Sektionerna skall ha egna stadgar vilka skall godkännas av SSDV vid årsmöte. Dessa får ej i något avseende strida mot SSDV:s stadgar. Intressegrupper är informella utan stadgar, styrelse eller egen ekonomi. Årsrapporter skall avlämnas till SSDV och redovisas vid årsmötet. Vidare skall SSDV:s styrelse regelbundet tillställas protokoll från sektionernas och intressegruppernas möten. Samråd skall alltid ske med SSDV:s styrelse i frågor som är principiellt viktiga eller som berör verksamheten i stort. Beslut om upphörande av sektionsstatus inom SSDV skall fattas vid två på varandra följande årsmöten.

Såsom medlemsförening i SLS ombesörjer SSDV föredrag och andra aktiviteter vidSLS sammankomster i överensstämmelse med SLS arbetsordning samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutits till SSDV. Vid handläggning av sådana ärenden som berör andra medlemsföreningar och sektioner i SLS skall samråd med dessa ske

Såsom Sveriges läkarförbunds specialitetsförening i dermatologi och venereologi avger SSDV utlåtande eller handlägger ärenden i frågor som av Läkarförbundet hänskjutits till SSDV.

§ 3. Ansökan om medlemskap skall ställas till styrelsen och avgöras av denna.

Till medlem kan antagas legitimerad eller blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet.

Medlem är enligt § 3 SLS stadgar föreningsanknuten medlem i SLS. Styrelseledamöter som deltar i beslut som rör SLS bör vara läkare.

Medlem, som uppnått 65 års ålder erlägger reducerad årsavgift. Hedersmedlem och korresponderande hedersmedlem är befriad från årsavgift.

Styrelsen kan efter skriftlig ansökan befria medlem från årsavgift. Medlem som önskar utträda ur SSDV skall skriftligen anmäla detta till sekreteraren.

Medlem som oaktat påminnelse av skattmästaren ej under två år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur SSDV.

Medlem som allvarligt skadat SSDV:s anseende kan uteslutas genom beslut vid årsmöte. För beslut om uteslutning krävs två tredjedels majoritet.

§4. Till hedersmedlem (dermatovenereolog som skall hedras) eller korresponderande hedersmedlem (medlem inom annan specialitet eller profession som skall hedras) kan på förslag av styrelsen vid årsmötet kallas person, som på framstående sätt befrämjat SSDV:s syfte. Enskild medlem i SSDV kan till styrelsen föreslå kandidater.

Det finns 2 olika diplom, ett som utdelas till hedersmedlem och ett annat som utdelas till korresponderande hedersmedlem för att visa SSDV:s erkänsla för värdefulla insatser till specialitetens gagn. Diplomen utdelas vid årsmötet.

§4a. SSDV:s medlemsregister innehåller bl.a. namn, adress, e-post, uppgifter om medlemmen är läkare, pensionär, tillhör flera medlemsföreningar i SLS och tillhörighet i sektioner och intressegrupper samt uppgifter om arbetsplats. Medlemsregistrets innehåll redovisas i SSDV:s policydokument för personuppgiftsbehandling.

Medlemsregistret skall årligen senast den 1 november lämnas till SLS för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se § 14) och för att SSDV:s medlemsavgift till SLS samt mandat i SLS fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i SSDV är grund för avgift och mandat. SSDV skall rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna in medlemsregistret till SLS angivna datum (se § 36h SLS stadgar). Uppgifterna som lämnas skall avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.

§ 5. SSDV:s angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, redaktör, utbildningsansvarig samt tre andra ledamöter. I styrelsen adjungeras dessutom presidenten för nästa vårmöte. I styrelsen bör man eftersträva representation motsvarande specialitetens bredd samt jämn köns- och geografisk fördelning av styrelseposter. Av de andra ledamöterna skall minst en vid tillfället för inval vara under utbildning till specialist i hud- och könssjukdomar, en företräda venereologin och en företräda privatpraktiserande dermatologer.

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, redaktör och utbildningsansvarig väljes på två år, övriga styrelseledamöter på ett år. Nyvalda styrelseledamöter tillträder sina poster efter årsmötet.

I det fall styrelseledamot som saknar suppleant avgår under mandatperioden utses en interimistisk ledamot av valberedningen (se § 8).

Den sammanhängande mandattiden för ordinarie uppdrag inom styrelsen är maximerad till åtta år.

Styrelsen är beslutsmässig såframt fem av dess ledamöter är närvarande.

Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet.

Beslut om ärenden som berör SLS gemensamma angelägenheter skall snarast tillställas SLS nämnd genom utdrag ur protokoll.

Uppgifter om SSDV:s funktionärer skall efter förrättande av val snarast tillställas SLS och Sveriges läkarförbund.

§ 6.   Ordföranden åligger att leda SSDV:s verksamhet.

Sekreteraren åligger att minst en vecka före varje styrelsesammanträde och minst en månad före årsmöte tillställa SSDV:s styrelseledamöter respektive medlemmar kallelse och föredragningslista, att föra protokoll och medlemsförteckning, ombesörja brevväxling samt vårda arkiv och bibliotek.

Skattmästaren åligger att upptaga och redovisa årsavgifterna, föra SSDV:s räkenskaper och ombesörja utbetalningar i enlighet med SSDV:s och styrelsens beslut. Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari - 31 december. Räkenskaperna skall i god tid överlämnas till revisorerna för granskning, så att dessa till årsmötet kan avge skriftlig berättelse.

Redaktören ansvarar för SSDV:s forum för information och kommunikation.

§ 7. I SSDV:s namn upprättade handlingar och skrivelser som inte enbart hanteras i elektroniskt form undertecknas av ordföranden eller vice ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren.

§ 8. Förslag till val som skall förrättas vid SSDV:s årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst tre medlemmar, som utsetts vid föregående årsmöte. Mandattiden för uppdrag inom valberedningen är maximerad till åtta år.

§ 9. Röstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres valet genom lottning.

Andra frågor avgöres genom öppen röstning. Vid lika röstetal gäller därvid den mening, som biträdes av ordföranden vid sammanträdet. Bordläggning av ärende må ej nekas om minst fem medlemmar förenar sig i begäran därom. Då en fråga varit bordlagd en gång må ytterligare bordläggning ske endast om SSDV så beslutar. När frågan tredje gången förekommer skall den upptagas till slutlig behandling.

§ 10. SSDV håller årsmöte senast fredagen innan midsommarhelgen. Därvid skall följande ärenden förekomma::

 1. val av ordförande för mötet samt val av två justeringsmän
 2. styrelsens och skattmästarens berättelser för tiden från närmast föregående ordinarie möte
 3. revisorernas berättelse jämte fråga om ansvarsfrihet
 4. val av styrelse för det kommande året, två revisorer och två revisorssuppleanter
 5. årsavgift för det kommande året
 6. val av ledamöter i SLS fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa för en tid av två år. Fullmäktige (suppleant) skall vara läkare.
 7. val av valberedning
 8. ärenden som styrelsen föreslagit mötet eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet
 9. övriga ärenden

Frågor som SSDV skall uppföra på SLS fullmäktigemötes dagordning (motion till SLS) bör behandlas på ordinarie årsmöte med SSDV och tillställas SLS nämnd minst två månader före SLS ordinarie fullmäktigemöte.

Extra årsmöte skall hållas när SSDV:s styrelse eller minst tjugo av SSDV:s medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.

§ 11. Oaktat medlemskap i SSDV äger nämndledamot av SLS tillträde till SSDV:s årsmöte med rätt att delta i förhandlingarna men inte i SSDV:s beslut. Oaktat medlemskap i SSDV äger medlemmar i Sveriges Läkarförbund rätt att deltaga i SSDV:s förhandlingar men deltagande i beslut kräver medlemskap i SSDV.

Medlem bör för att kunna deltaga i beslut om speciella frågor som avses i § 2, tredje stycket, vara läkare, samt för frågor som avses i § 2, fjärde stycket, skall medlem vara medlem i Sveriges läkarförbund.

§ 12. Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie årsmöte. Ändringförslaget skall redovisas i kallelsen till mötet. För ändring krävs att minst två tredjedelar av vid mötet närvarande ordinarie medlemmar är ense om beslutet. Beslut om ändring skall underställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund för fastställande.

§ 13. SSDV samlar in och behandlar personuppgifter (se § 4a) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. SSDV behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).

SSDV behandlar även personuppgifter om medlemmar i andra fall för att informera, föra dialog etc. med medlemmarna i övriga frågor inom ramen för SSDV:s ändamål.

§ 14. SSDV och SLS har ett samarbete för att skapa nyttor både för SSDV och för medlemmarna i föreningarna. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan SSDV och SLS rörande föreningens medlemmar.

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

SLS behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av SLS stadgar.

SSDV behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (se § 13).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då SSDV lämnar in sitt medlemsregister till SLS för följande ändamål;

 • beräkning av avgift till SLS (se § 4a andra stycket)
 • beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 4a andra stycket)
 • när SLS gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter
 • när SLS i övrigt informerar om SLS aktiviteter och verksamhet så att medlem i SSDV, som också är föreningsanknuten medlem i SLS, kan utnyttja dessa

SSDV får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot SLS fullgjorts. 

SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för SLS egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. SSDV är kontaktpunkt för sin egen behandling (se www.ssdv.se för kontaktuppgifter).

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se