SSDV-logga
 • Start
 • Privatpraktiserande Dermatologers Förening
 • Årsberättelser

Årsberättelse PDF

Maj 2023 - Maj 2024

Styrelsen har under året haft regelbundna email-kontakter och flertal telefon/teams möten liksom tre fysiska styrelsemöten 28 aug (i samband med årsmötet) och 21 okt 2023 samt 1-2 mars 2024.

Eftersom Hemsidesbolaget AB med Hemsidan PDF.nu lades ner den 31 dec 2023 har mycket handlat om hur PDF skulle gå vidare som förening utan den ekonomiska garant som Hemsidesbolaget varit.

Under ett möte med "Industrin" i Kosta den 23 mars 2023 beslutades att PDF trots osäker ekonomi skulle genomföra ett Årsmöte 2023 av liknande karaktär som tidigare, dvs även med personal från deltagande mottagningar, dock med något förkortat program.

Årsmötet 2023 för föreningen ägde rum på Hotell Riverton i Göteborg 25-26 Augusti. Trots en osäker ekonomi blev mötet mycket väl genomfört med ett intressant vetenskapligt program som innehöll:

För alla

Understanding itch in Atopic Dermatitis: Jesper Elberling

Prurigonodularis, ny kunskap - ny behandling! Tore Särnhult

Med psoriasispatient i focus -
Vad kan PBI och patientutbildning bidra med?  Amra Osmancevic

Patientfall (AD/Prurigo Nodularis/Pso) - interaktiv diskussion: Lena Holm, Tore Särnhult

Dermatoskopi:  Elvira Moscarella

Nya behandlingar vid Malignt Melanom: Lars Ny

Ögonmelanom: Maria Fili

Aktuellt kring Hudlymfom: Emma Belfrage

SSDV:s stiftelse för internationell Dermatologi och Venereologi: Gunnar Nyman

Varför skall vi behandla varicer och hur?  Anders Lundin                   
Skratt - inget man skojar bort! Betydelsen av skratt och humor för hälsan:  Henrik Widegren

För personal

Ansiktsdermatoser
Mina resultat och tips med Laser och IPL: Beti Velkoska, Jenny Friberg
                                                                              

Årsmötesförhandlingarna för medlemmar, som hölls samtidigt som personalens egna program, kan sammanfattas enligt nedan:

Antalet betalande medlemmar var vid tidpunkten 81. Kassör Björn Sonesson redovisade ekonomin, som var god. Revisor Steinar Sjöborg hade granskat räkenskaperna och funnit dessa i god ordning. Årsmötet beviljade därefter styrelsen ansvarsfrihet.

Val av styrelse för nästkommande år:

 • Till ny ordförande valdes Tore Särnhult för 2 år.
 • Sekreterare Lena Holm Sommar omvaldes för ytterligare 1 år.
 • Kassör Björn Sonesson avgår så snart ny kassör tillträder, dock senast vid årsskiftet 2023/24. Ny kassör sökes.
 • Som övriga ledamöter nyvaldes Brenda Silva och Heike Petersen, på vardera 2 år och Agneta Augustsson valdes för 1 år.
 • Till ny revisor valdes avgående kassör Björn Sonesson, som efterträder Steinar Sjöborg, som under många år förtjänstfullt varit föreningens revisor.
 • Till valberedning omvaldes Christina Engman och MariHelen Sandström Falk för 1 år.
 • Lena Holm Sommar fortsätter att representera PDF vid SSDV:s styrelsemöten, med Tore Särnhult som suppleant. Lena Holm Sommar fortsätter även att representera PDF vid Nationella CHÖL-möten.

Thor Bleeker, Ruth Eid Forest och Björn Sonesson, som alla avgick från styrelsen avtackades för sitt stora och viktiga engagemang för PDF genom åren.

Medlemsavgiften höjdes till 700 kr per år för de som betalar före 31 maj. Vid inbetalning senare gäller 900 kr. Höjningen föranleddes av att föreningen behöver en ekonomisk buffert, fr.a. efter att Hemsidesbolaget AB upphör vid årsskiftet och inte längre kan stå som garant vid kommande Årsmöten.

Ragnar Jonell rapporterade från Nationella taxan, att nytt 3-årigt avtal är klart. Det innebär 3% höjning 2023, 2,9% 2024 och 2,5% för 2025. Koderna oförändrade. Hur framtiden ser ut för Nationella taxan är höljt i dunkel, men en promemoria från regeringen förslår att etableringar skall gå att sälja fram till 2025, och arbetas på fram till 2031. Därefter föreslås i promemorian att Nationella taxan helt skall försvinna och ersättas av Upphandlingsförfarande.

Lena Holm Sommar rapporterade från SSDV:s styrelsemöten, liksom Chölmöten som hållits under året.

Gunnar Nyman närvarade inte vid själva årsmötesförhandlingarna, men kom till Årsmötet och avgav där en rapport från Internationella stiftelsen. Stiftelsen bildades 1994. Den ger stöd till Dermatovenerologi i östra Europa och tredje världen, bekostar auskultation av kollegor vid olika mottagningar i Sverige, deltagande i konferenser, huvudsakligen i Sverige, utrustning, litteratur och stöd till projekt. Bidrag behövs, och pengar kan sättas in på BG 5235-4685 alt Swish 0767-839481 (Gunnar Nyman). Gunnar Nyman, som har varit en eldsjäl i arbetet, belönades vid Årsmötet med ett Diplom och stipendium på 40 000 kr.

PDF:s framtid var en viktig punkt under förhandlingarna.

Majoriteten av mötesdeltagarna uttryckte starkt önskemål om att föreningen skall fortsätta att driva frågor som är viktiga för privata dermatologin i Sverige, och stödja medlemmarna i den utvecklingen. Nationella taxan, som föreningen menar bör vara kvar, är en viktig fråga för PDF, eftersom den står som en garant för lika villkor oavsett var man etablerar sig i landet, liksom medför en mer jämlik vård av patienterna nationellt. Då Vårdval Hud i Stockholm kommer att avvecklas är det också viktigt för föreningen att bevaka vad det nya styret i regionen planerar att ersätta Vårdvalet med. Då det sannolikt kommer bli upphandling åtog sig styrelsen att utreda vilka villkor som gäller vid en sådan. Momsfrågan togs också upp från mötesdeltagarna som en viktig fråga att driva för PDF. Vidare önskade medlemmarna på mötet att PDF fortsätter att ordna sina Årsmöten i det format som föreningen har haft de senaste 20 (?) åren, dvs med innehållsrikt vetenskapligt program under 1 1/2 - 2 dagar med även inbjuden personal.

Tidpunkt för nästa Årsmöte (tillika 50-årsjubileum!) är bestämt till till 30-31 aug 2023 på Hotell Elite Marina Tower i Stockholm. Styrelsen har under hösten -23 och vårvintern - 24 arbetat med programmet genom huvudsakligen Teams-möten, men även fysiska möten på Grimmereds Hudmottagning i Göteborg 21 okt 2023 samt på plats i Stockholm 1-2 mars 2024, där även lokaler kunde inspekteras och bokas för föreläsningar och utställare. Det preliminära programmet kan ses på SSDV:s hemsida, och det slutliga kommer snart att skickas ut. Alla är välkomna att delta vid mötet.

Övriga frågor som styrelsen arbetat med under året:

 • Svar på Promemorian "Uppdrag att möjliggöra bättre tillgång till hälso- och sjukvård i hela landet genom främjande av etablering i glesbygd" som SSDV fick in på remiss gällande den privata dermatologins framtida avtal i Sverige (bl.a. nedläggning av den Nationella taxan). Som representant för PDF fick Lena Holm Sommar i uppgift att författa ett svar på promemeorian, i samarbete med övriga medlemmar i styrelsen. SSDV skrev sedan under svaret, som skickats in. Svaret finns att läsa på SSDV:s hemsida.
 • Kampanjen Hittahudcancer.se, som även hösten 2023 genomfördes med framgång. Det utfördes runt 835 besök där det hittades 8 fall av maligna melanom, 6 förstadier till malignt melanom, 8 skivepitelcancrar, 4 förstadier till skivepitelcancer och 60 basalcellscancrar. Sammanlagt 86 fall av hudcancer.
 • Skrivelse till och möte med Strålsäkerhetsmyndigheten angående lagstiftning/reglering av estetiska laser/IPL-behandlingar. Målsättningen är att kunna skicka in skrivelsen tillsammans med SSDV:s styrelse.

2024-04-15

Tore Särnhult, Ordförande/Lena Holm Sommar, Sekreterare

 

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se