SDKO

  • Start
  • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi, SDKO
  • Stipendier och Resebidrag

SDKO:s Resebidrag

Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO) utlyser ett resebidrag för sina medlemmar.

 

Syfte:

Resebidraget ska användas för deltagande i en tumörinriktad kurs eller för ett besök på en vårdenhet, i Sverige eller utomlands, där bidragsmottagaren kan inhämta kunskaper och erfarenheter som kan komma till nytta på den egna vårdenheten och för SDKO:s övriga medlemmar. I förlängningen är syftet med resebidraget att öka kompetensen i svensk sjukvård om utredning och behandling av olika typer av hudtumörer och vaskulära anomalier. Bidrag ges inte till kongressresor. Bidrag ges inte till estetiskt inriktade kurser.

 

Resebidragets storlek:

Upp till 8000 SEK. Varje SDKO-medlem kan endast ansöka en gång per år. Resebidraget ska användas till att täcka hela eller delar av erlagda kostnaderna för kursavgift, resa och boende. Det förutsätts att den ansökande beviljas ledighet från sin tjänst under kursen/besöket.

 

Behöriga att söka:

Medlemmar i SDKO som är kliniskt verksamma vid kliniker där patienter med hudtumörer och vaskulära anomalier handläggs.

 

Ansökningstid:

Ansökningar tas emot årligen från 1januari till och med 30 april. Beslut om tilldelning tas på efterföljande styrelsemöte.

 

Ansökan bör innehålla:

- Uppgift om namn, personnummer, hemadress, telefonnummer, arbetsplats och klinik, tjänstgöringsgrad och yrke/tjänstetitel

- Max 1 A4-sida (Times New Roman, 12) som innehåller följande:

- En kort beskrivning av kursen eller den mottagande vårdenheten

- En kort motivering till kursdeltagandet eller besöket på den mottagande vårdenheten

- En kort beskrivning av hur kunskaperna kommer att föras vidare till SDKO:s medlemmar

 

Inlämning av ansökan:

Ansökan skickas elektroniskt till SDKO:s sekreterare: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

 

Handläggning av ansökan:

Ansökan bedöms medlemmar av styrelsen för SDKO. Bifall av en majoritet av styrelsens medlemmar krävs för att bevilja resebidraget. SDKO:s styrelse har med ledning av SDKO:s ekonomi rätten att besluta om hur många bidrag som maximalt kan delas ut per år. Svar kommer att ges den sökande inom sex veckor efter styrelsemöte. Kursdeltagandet/besöket vid mottagande vårdenhet får inte påbörjas innan ansökan har behandlats.

 

Uppföljning:

Resebidraget ska användas inom 12 månader från att det utdelats. Bidragsmottagaren förväntas sprida vidare de vunna kunskaperna på sin egen vårdenhet. Det fordras även att bidragsmottagaren redovisar inhämtad kunskap för SDKOs styrelse och SDKO:s medlemmar, skriftligt och/eller muntligt. Exempelvis kan detta göras genom en redogörelse publicerad på SDKO:s hemsida, en presentation i samband med nationellt möte eller en artikel i SSDV:s medlemstidskrift Dermatologi & Venereologi. OBS! Bidragsmottagaren har själv ansvar för att inom 12 mån ta kontakt med SDKO:s sekreterare för diskussion kring i vilken form redogörelsen ska ske.

 

2023-06-21

Styrelsen i SDKO

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se