SDKO

 • Start
 • Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi, SDKO
 • Stadgar SDKO

Stadgar SDKO

§1. Namn

Föreningens namn är "Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi" (SDKO). Engelskt namn är "Swedish Society of Dermatological Surgery and Oncology".

Sektionen är en verksamhetsbaserad intresseförening inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venerologi (SSDV).

§2. Ändamål

Sektionen är en ideell förening vars ändamål är att:

 • Främja och stimulera intresset för dermatologisk kirurgi och onkologi samt relaterade områden såsom dermatologisk laserverksamhet.
 • Sprida kunskap och bidra till ökad kompetens inom specialiteten genom teoretiska och praktiska kurser, utbildningsdagar, auskultationer och publikationer.
 • Sprida kunskap från ämnesområdet till allmänheten.
 • Aktivt stödja forskning och utveckling av dermatologisk kirurgi och onkolologi samt dermatologisk laserverksamhet.
 • Verka för standard/koncensus avseende behandlings- och utredningsprinciper av patienter med olika typer av hudtumörer och vaskulära anomalier.

Samordna och kanalisera intresset och kunnandet i ämnesområdet inom olika discipliner i sjukvården.

§3. Medlemskap

Medlemmar i SSDV med speciellt intresse för dermatologisk kirurgi och onkologi kan anmäla sig som medlem i sektionen. Styrelsen kan dessutom till medlem anta legitimerad eller blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinskt närstående verksamhet. Styrelsen kan även inbjuda stödjande medlem.

Styrelseledamot skall vara medlem såväl i SSDV som Svenska läkarsällskapet.

§4. Organisationsform

Minst ett protokollfört medlemsmöte (årsmöte) hålls årligen.
Beslut fattas med enkel majoritet om annat ej sägs i dessa stadgar. Röstning med fullmakt tillämpas ej. Stödjande medlem äger ej rösträtt.
Till sektionens möten utfärdas kallelse minst tre veckor i förväg.
Extra årsmöte utlyses då styrelsen (ordförande, vid förfall för denne vice ordförande, i samarbete med sekreterare) eller 1/3 av medlemmarna så påkallar. Extra årsmöte kan även utlysas utan ordförandes inblandning om 2/3 av styrelsen så påkallar. Protokoll från årsmöte samt årsrapport skall avlämnas till SSDV.

Vid årsmötet skall förekomma:

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Fastställande av föredragningslista.
 4. Val av mötesordförande respektive sekreterare.
 5. Val av två justeringsmän.
 6. Sektionens verksamhetsberättelse och förvaltningsberättelse
 7. Revisionsberättelse och fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
 8. Fastställande av årsavgift.
 9. Val av ordförande vid mandatperiodens utgång.
 10. 1Val av vice ordförande vid mandatperiodens utgång.
 11. Val av sekreterare vid mandatperiodens utgång.
 12. Val av kassör vid mandatperiodens utgång.
 13. Val av pressekreterare vid mandatperiodens utgång.
 14. Val av styrelseledamöter vid mandatperiodens utgång.
 15. Val av två revisorer och revisorssuppleanter.
 16. Val av valberedning bestående av tre ledamöter, varav en är sammankallande.
 17. Behandling av motioner och andra föreliggande ärenden.
 18. Årsmötets avslutande.

§5. Verksamhetsår

Sektionens verksamhetsår är årsmöte till årsmöte (maj - maj).

§6. Styrelse

Sektionens styrelse väljs för två år i taget av årsmötet. Styrelseledamot kan endast omväljas för två mandatperioder på samma post (dvs högst sex år i följd). Antalet styrelseledamöter beslutas av årsmötet. Styrelsen kan inom sig omfördela poster dvs som ordförande, vice ordförande, sekreterare, pressekreterare, kassör och ledamot om någon avgår från sin post före mandatperiodens slut eller av annan anledning inte kan fullfölja sitt uppdrag. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Per capsulam beslut kan tagas om samtliga styrelseledamöter är ense. Styrelsen är sektionens högsta beslutande organ mellan medlemsmötena. Ordförande, vid förfall för denne vice ordförande, och kassör äger var för sig rätt att teckna sektionens firma.
Frågor av principiell natur eller som berör specialiteten dermato-venerologi i stort bereds i samråd med SSDV.

§7. Revision

Sektionens räkenskaper och protokoll granskas av, av årsmötet utsedda, revisorer.
Sektionens räkenskapsår är kalenderår.

§8. Stadgeändring

Ändring av sektionens stadgar skall beslutas av två på varandra följande medlemsmöten, varav ett skall vara ordinarie årsmöte.

§9. Upplösning

Beslut om upplösning av sektionen fattas med ¾ majoritet av två på varandra följande medlemsmöten, varav att skall vara ordinarie årsmöte. Sektionens nettotillgångar skall då tillfalla SSDV.


 

Dessa stadgar är antagna och fastställda av årsmötet den 22/5 -97. §6 i stadgarna ändrades efter beslut vid årsmötet 21/5 2008 och årsmötet 26/5 2010.

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se