SSDV-logga
 • Start
 • Privatpraktiserande Dermatologers Förening
 • Stadgar

Stadgar PDF

Stadgar

§ 1

Föreningens namn är Privatpraktiserande Dermatologers Förening

§ 2

Föreningen har till ändamål att tillvarata medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen och att verka för ett utbyte av erfarenheter beträffande medicinska och andra problem med särskild hänsyn till praktiserande dermatologers verksamhet.

§ 3

Den som enligt gällande bestämmelser är behörig att verka som specialist i hudsjukdomar och venereologiska sjukdomar i Sverige och som på heltid eller deltid arbetar som privatpraktiserande läkare, kan antas som medlem. Annan legitimerad läkare kan jämväl efter skriftlig rekommendation från två nuvarande medlemmar, antas som medlem. Har den som söker inträde i föreningen tidigare uteslutits skall hans eller hennes ansökan prövas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att hänskjuta sådan prövning till årsmötet för beslut.

§ 4

Medlem kan uteslutas ur föreningen om han/hon åsidosätter grundläggande yrkesetiska förpliktelser, varmed också avses handlande som allvarligt skadar förtroendet för läkaryrket. Förslag om uteslutning framläggs av styrelsen på årsmötet och för beslut erfordras 2/3 majoritet bland närvarande årsmötesdeltagare.

§ 5

Föreningens angelägenheter handhas av dess styrelse, bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, medicinsk redaktör samt ytterligare en styrelseledamot. Styrelsen bör ha representanter i Praktikkonsults referensgrupp för taxefrågor samt i styrelsen för Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi. Styrelsen är beslutsmässig därest minst fyra av dess ledamöter är tillstädes. För gällande beslut krävs enkel majoritet. Ordförandes röst är utslagsgivande.

§ 6

Det ankommer styrelsen:

 • att förbereda ärenden, som skall föreläggas föreningens sammanträden
 • att behandla ansökan om medlemskap i föreningen
 • att bestämma tid och plats för föreningens sammanträden
 • att avgiva verksamhetsberättelse
 • att besluta i andra angelägenheter rörande föreningen, vilka icke ankommer på årsmötet
 • att avge utlåtande i, eller handlägga ärenden som hänskjutits till föreningen
 • att alla remissvar redovisas senast vid påföljande årsmöte

 § 7

Ordföranden åligger:

 • att leda styrelsens och föreningens sammanträden

§ 8

Vice ordförande åligger :

 • att vid förfall för ordförande sköta dennes åligganden

§ 9

Sekreteraren åligger:

 • att föra protokoll vid styrelsens och föreningens sammanträden
 • att kalla samtliga medlemmar till föreningens sammanträden

§ 10

Kassören åligger:

 • att uppbära årsavgift
 • att föra föreningens räkenskaper
 • att förvalta föreningens medel
 • att föra medlemsförteckning för styrelsen

§ 11

Revision av föreningens räkenskaper skall utföras efter utgången av varje räkenskapsår. Revisionsberättelse med därtill hörande handlingar skall framläggas vid årets första sammanträde. Vid detta sammanträde skall fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för senast förflutna kalenderår jämväl behandlas.

§ 12

Föreningens räkenskaper sammanfaller med kalenderår.

§ 13

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör, var och en för sig eller tillsammans.

§ 14

Föreningen har en gång per år ett sammanträde för utbyte av erfarenheter, diskussioner och dylikt.

Mötet bör vara förenat med vidareutbildningsaktiviteter.

§ 15

Föreningen avhåller i samband med det årliga sammanträdet även ett årsmöte, som äger att bestämma över:

 • val av revisor för nästkommande verksamhetsår.
 • val av styrelse för nästkommande verksamhetsår
 • uttaxering av årsavgift
 • ändring av stadgar
 • ansökan om medlemskap, vilken fråga hänskjutits av styrelsen.
 • föreningens trädande i likvidation.
 • övriga angelägenheter för föreningens aktivitet.

För gällande beslut rörande stadgefrågor, uteslutning av medlem och föreningens upplösande erfordras 2/3 majoritet.

§ 16

Vid föreningens upplösande skall dess eventuella kvarvarande medel komma medlemmarna till godo.

Stadgarna senast reviderade efter årsmöte i Göteborg 2023-08-26

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se