SSDV-logga

SSDV:s stipendium för dermato-venereologisk forskning

Nytt stipendium att söka

Kom igång med ditt nya forskningsprojekt!

Syfte

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi har instiftat ett forskningsstipendium. Forskningsstipendiet kan användas för uppstart av nya forskningsprojekt. Forskningsprojekt inom områden där det generellt är svårare att erhålla forskningsmedel kommer att prioriteras, t.ex. venereologi, genitala dermatoser, gendermatoser, psykodermatologi och ovanliga dermatologiska sjukdomar. Innovativa idéer uppmuntras!

Stipendiesumma

Sammanlagt 100 000 kr fördelat på 1–2 stipendiater.

Vem kan söka?

Alla SSDV:s medlemmar har möjlighet att ansöka om stipendiet.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • Namn på sökande, klinik, kontaktuppgifter till stipendiat och klinikekonom
  • CV för sökande
  • Projektplan på maximalt 3 A4 sidor med kort bakgrundsbeskrivning, syfte, mål, metod, tidsplan och budget

Stipendiet är inte avsett att användas för finansiering av resor till kongresser.

Sista datum för ansökan är 31 januari 2024.

Bedömningskommittén

Utgörs av 3–4 forskningsmeriterade specialister spridda över landet.

Ansökan skickas till:

SSDV:s kansli

Agneta Andersson

E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intressegruppen för hidradenitis suppurativa

Intressegruppen för hidradenitis suppurativa (HS) har som målsättning att skapa ett forum för dermatologer i Sverige med särskilt intresse för sjukdomen. Tillsammans vill vi skapa riktlinjer för utredning och framför allt behandling av HS. Vi vill också skapa ett forum för diskussion där vi kan stötta varandra och förhoppningsvis hitta samarbetsmöjligheter både inom klinik och forskning. Detta kommer förhoppningsvis att gynna både professionen och våra patienter.

Medlemmar i gruppen är:

Hassan Killasli, Louise Lönndahl - ME Gastro/HUD/Reuma, Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm samt Älvsjö hudmottagning
Enikö Sonkoly, Ansam Albaiatti Hudkliniken, Uppsala Universitetssjukhus
Olof Lindén, Hudmottagningen, Falu lasarett
Victoria Marmgren, Hudkliniken Sahlgrenska universitetssjukhuset
Kirsten Küssner, Hudmottagningen Uddevalla sjukhus
Karin Berggård, Hudmottagning Lund Skånes Universitetssjukhus

Om du är intresserad av att vara med i intressegruppen, kontakta Hassan Killasli: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Intressegruppen för Atopisk Dermatit

Atopisk Dermatit (AD) är en av våra vanligaste inflammatoriska hudsjukdomar, med stort lidande för många patienter. På våra mottagningar möter vi i stort sett dagligen denna patientgrupp. Med den snabba utvecklingen av kunskap kring sjukdomen och nya behandlingsalternativ, är en Intressegrupp inom SSDV angelägen. Intressegruppen vill fungera som ett diskussionsforum för de medlemmar som har intresse och engagemang för sjukdomen. Styrgruppen för nationella kvalitetsregistret för systembehandlade AD-patienter, SwedAD, blir en viktig samarbetspartner liksom även en eventuell kommande nationell arbetsgrupp (NAG) för AD.

Kontaktperson: Maja af Klinteberg (Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.)

Marta Laskowski ST-2022

ST-pris vetenskapligt arbete 2022

Marta Laskowski

Cardiorespiratory fitness in late adolescence and long-term risk of psoriasis and psoriatic arthritis among Swedish men

Det har under de senaste åren blivit allt tydligare att det finns starka kopplingar mellan psoriasis, övervikt, metabola syndromet och hjärt-kärlsjukdom. Något som också leder till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom är låga konditionsnivåer, vilket även ökar den generella mortalitetsrisken. Samtidigt finns det indikationer på att psoriasispatienter har lägre konditionsnivåer jämfört med en referensbefolkning. 

Det har under de senaste åren blivit allt tydligare att det finns starka kopplingar mellan psoriasis, övervikt, metabola syndromet och hjärt-kärlsjukdom. Något som också leder till en ökad risk för hjärt-kärlsjukdom är låga konditionsnivåer, vilket även ökar den generella mortalitetsrisken. Samtidigt finns det indikationer på att psoriasispatienter har lägre konditionsnivåer jämfört med en referensbefolkning. Med detta som bakgrund, undersökte vi i en prospektiv registerstudie om risken för nyinsjuknande i psoriasis och psoriasisartrit påverkas av konditionsnivåer som uppmättes i samband med mönstring vid 18 års ålder.

Genom mönstringsdata från svenska värn-pliktsregistret fick vi tillgång till uppgifter om konditionsnivåer, baserade på resultat av cykeltest, bland män som mönstrade mel-lan år 1968 och 2005. Konditionsnivåerna vid mönstring delades upp i 3 nivåer; låg, medel och hög. Data från mönstringsregistret samkördes, med hjälp av individernas per-sonnummer, med data från Patientregistret, varifrån diagnoskoderna för psoriasis och psoriasisartrit erhölls. Samkörning gjordes också mot Dödsorsaksregistret för att erhålla infor-mation om dödsfall samt med LISA-registret (Longitudinell integrationsdatabas för sjuk-försäkrings- och arbetsmarknadsstudier) för information om utbildningsnivå och emigration. Männen följdes i upp emot 46 år, som längst till den 31 december 2016, avseende nyinsjuknande i psoriasis och psoriasisartrit.tion. Männen följdes i upp emot 46 år, som längst till den 31 december 2016, avseende nyinsjuknande i psoriasis och psoriasisartrit.

Under uppföljningstiden noterades 20,679 fall av nydebuterad psoriasis och 6,133 fall av nydebuterad psoriasisartrit bland 1,228,565 mönstrande män. Risken att insjunkna i psoriasis, respektive psoriasisartrit, under upp-följningstiden var klart förhöjd bland de män som tillhörde den lägsta konditionskategorin. När vi jämförde risken att insjukna i psoriasis bland män i lägsta konditionskategorin med män i högsta konditionskategorin, var risken att drabbas 35% högre under uppföljningstiden bland de män som tillhörde den lägsta konditionskategorin. Motsvarande jämförelse för psoriasisartrit visade att män som tillhörde den lägsta konditionsgruppen hade en 44% ökad risk att drabbas av psoriasisartrit under uppföljningstiden.

Vi kunde i analysen korrigera för viktiga riskfaktorer för psoriasis och psoriasisartrit, däribland fetma. Data avseende rökning, som också är kopplat till psoriasis, saknades dock. Resultaten bedöms vara robusta baserat på den ansenliga storleken på den undersökta gruppen, att data erhölls från tillförlitliga re-gister och att konditionsmätningarna skedde på ett standardiserat sätt. Med tanke på den epidemiologiska karaktären på studien, kan ett orsakssamband inte fastställas, men risken för psoriasis och psoriasisartrit ökade utifrån konditionskategori enligt ett dos-respons-mönster, vilket talar för ett äkta samband.psoriasis och psoriasisartrit ökade utifrån kon-ditionskategori enligt ett dos-respons-mönster, vilket talar för ett äkta samband.

Resultaten från denna studie pekar på att låga konditionsnivåer tidigt i livet är korrelerat till en ökad risk att drabbas av psoriasis och psoriasisartrit bland män. Studien belyser vikten av att utvärdera konditionsnivåer tidigt i livet för att identifiera individer som löper ökad risk för negativa hälsoutfall senare i livet – inte minst med tanke på att såväl psoriasis som låga konditionsnivåer är kopp-lat till hjärt-kärlsjukdom.

Jag vill rikta ett stort tack till SSDV för ST-priset i kategorin bästa vetenskapliga arbete och även tacka mina handledare och medförfattare.

Marta Laskowski, ST-läkare, Hud- och könssjukvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, Månskensvägen 2E, 743 35 Storvreta. E-mail: info@ssdv.se