SSDV-logga

ST-utbildning

                                                                                                                                   2014-05-11

ST-utbildning i Dermatovenereologi

Målet är att tillgodose ST-läkaren en gedigen och grundläggande utbildning i dermatovenereologi som följer Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:17) och SSDVs rekommendationer i målbeskrivning för Hud- och könssjukdomar (20090527).

Ansvar för utbildningen

Verksamhetschefen ansvarar för att utbildningen sker enligt författningen och att tillräckliga resurser finns avseende kompetens, utrustning och anpassade lokaler för att tillgodose utbildningens krav. ST-läkarens utbildning sker i enlighet med SSDVs målbeskrivningen för specialistutbildningen. Ansvarig ST-studierektor och övergripande ST-studierektor, med tjänstebeskrivning, stödjer utbildningsprocessen och bistår verksamhetschef, ST-läkare och handledare.

Om handledning eller placering, under något avsnitt, inte kan genomföras vid moderkliniken så kan detta ske vid annan klinik.

  • Kontrakt och utbildningsplan

Ett ST-kontrakt bör upprättas i början av utbildningen i samråd mellan verksamhetschef, ST-läkare, handledare och studierektor. Den individuella utbildningsplanen fastläggs och bör fortlöpande revideras.

  • Handledning

ST-utbildning sker under handledning med utbildade handledare. Utsedd handledare har ett stort ansvar att stödja, följa upp och uppmuntra ST-läkaren. Det är ST-handledarens uppgift att vara med och utforma målen, reflektera över och bedöma insatser samt att uppmärksamma eventuella brister i prestationen.

Handledarsamtalen utgör mycket viktiga avstämningstillfällen med nödvändig återkoppling till ST-läkaren. Dessa samtal följer lämpligtvis den checklista som finns i utbildningsboken och genomförs på arbetstid. Dokumentationen av handledarsamtalet görs av ST-läkaren och vid behov kan studierektor vara närvarande.

  • Kurser och teoretisk utbildning

ST-läkaren ansvarar för att planera och genomföra de obligatoriska kurserna under utbildningen. Handledaren, studierektor och schemaläggare bistår vid behov i denna planering. Kvalitets- och utvecklingskursen betraktas som obligatorisk moment.

  • Tid för självstudier

ST-läkaren bör ha möjlighet för självstudier på arbetstid.

  • Målbeskrivningar

ST-utbildningen följer Socialstyrelsens föreskrifter och SSDVs rekommendationer till målbeskrivning i Hud- och könssjukdomar. Det finns totalt 21 delmål varav 12 är specialitetsspecifika och 7 delmål med intygskrävande kurs finns (delmål 5 dermatopatologi, 6 immunologi, 7 hudkirurgi, 8 bensår, 9 lokal- och systembehandling, 10 STI, 11 yrkesdermatologi). Det är viktigt att notera de metoder som krävs för varje moment samt att avstämning görs efter varje delmål.

Delmål 13-15 omfattas av ST-handledarutbildning. ST-läkare ska delta i ST-handledarutbildning. Delmål 16-18 och delmål 20 omfattar handledning, ledarskap, sjukvårdsorganisation samt kvalitets- och utvecklingsarbete. Landstingets kvalitets- och utvecklingskurser innehåller dessa moment.

  • Förbättrings- och vetenskapligt arbete (delmål 19)

Enligt förordningen skall ett förbättrings– och ett vetenskapligt arbete genomföras. Det är viktigt att detta arbete planeras i god tid tillsammans med handledare och verksamhetschef. Regionala FoU enheter kan vid behov bistå med handledning.

  • Fortlöpande utvärdering

ST-läkaren ansvara för att fortlöpande inhämta, arkivera och dokumentera erforderliga intyg på genomgångna kurser, tjänstgöringsavsnitt och annan relevant dokumentering. Regelbundet handledarsamtal, samtal med placeringsansvariga överläkare, samt regelbunden utvärdering av verksamhetschef och studierektor utgör grunden för den fortlöpande utvärderingen.

  • Ansökan specialistbevis

Inför ansökan om specialistkompetens sammanställs intyg från delmål, kurser och placeringar samt genomfört förbättrings- och vetenskapligt arbete. Handledaren kan bistå i detta arbete.

  • Möjlighet bör beredas till specialistexamen om så önskas.

Utbildningskliniken bör utvärdera aktuella genomförda ST i syfte att förbättra och utveckla utbildningen samt enligt Socialstyrelsens författning skall regelbundna externa inspektioner genomföras.

Oliver Seifert, Utbildningsansvarig SSDV

Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi

Adress:  SSDVs kansli, Att: Agneta Andersson, S:t Johannesgatan 22, 753 12 Uppsala. E-mail: info@ssdv.se